Project Description

เครื่องสูบน้ำเสีย ปั๊มน้ำเสีย ล่อน้ำได้เอง แรงดันสูง
Self-Priming Trash Pump High Presure

Gorman-Rupp O Series เป็นเครื่องสูบแบบ Self-Priming สำหรับสูบของเหลวที่ไม่มีตะกอนปะปน เช่น งานสูบน้ำดิบ/น้ำประปา ผิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรือของเหลวอื่นๆ โดยใช้เป็น Transfer Pump, Water Supply Pump, Spray Pump, Booster Pump หรือ สูบน้ำขึ้นถังสูง/ดาดฟ้า เป็นต้น ด้วยการออกแบบที่ให้ท่อทางดูดตรงเข้าหาตาใบพัด ตลอดจนการใช้ใบพัดแบบปิด ทำให้เป็นเครื่องสูบ ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ ของประสิทธิภาพสูง และสร้างแรงดันได้สูง จึงสามารถใช้เป็นเครื่องสูบน้ำ ดับเพลิงได้ Gorman-Rupp O Series ไม่จำเป็นต้องใช้ Foot Valve จึงประหยัด และสะดวกต่อการบำรุงรักษา และมีอายุการใช้งาน ที่ยาวนาน

HIGH PERFORMANCE SELF-PRIMING TRASH PUMPS

  • ขนาดเครื่องสูบ : 3″, 4″, 6″
  • วัสดุที่ใช้ผลิต : Cast Iron
  • อัตราการสูบสูงสุด : 123 lps (1350 US.gpm)
  • แรงสูบส่งสูงสุด : 99 m (325 ft.)
  • ขนาดของแข็งที่ผ่านได้สูงสุด : 3”