Project Description

เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำ ล่อน้ำได้เอง
Self-Priming Pump

Gorman-Rupp 80 Series ออกแบบมาสำหรับงานสูบน้ำดิบ/น้ำประปา หรือน้ำที่มีตะกอนเจือปนน้อยและสำหรับสูบผิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ด้วยคุณสมบัติของเครื่องสูบน้ำแบบล่อน้ำได้เอง (Self-Priming) ทำให้ไม่ต้องใช้ Foot Valve เมื่อต้องสูบน้ำที่มีระดับต่ำกว่าตัวเครื่องสูบ (เช่น ถังน้ำใต้ดิน หรือน้ำในแม่น้ำ) ตัวเครื่องสูบใช้ชิ้นส่วนที่คงทนแข็งแรงมีส่วนที่เคลื่อนไหวน้อย มีท่อทางดูดที่ตรงเข้าหาตาใบพัด ทำให้มีค่าสัมประสิทธิ์ของประสิทธิภาพที่สูง พร้อม Flap Valve กันน้ำไหลย้อนกลับเมื่อเครื่องสูบหยุดเดิน เพื่อความรวดเร็วในการสูบในรอบต่อไป

LIMITED SOLIDS AND CORROSIVE LIQUIDS SELF-PRIMING PUMPS

  • ขนาดเครื่องสูบ : 1 1/4″, 1 1/2”, 2″, 3″, 4″, 6″, 8″
  • วัสดุที่ใช้ผลิต : Cast Iron, 316 Stainless Steel, CD4MCu Stainless Steel, Bronze
  • อัตราการสูบสูงสุด : 113 lps (2100 US.gpm)
  • แรงสูบส่งสูงสุด : 64 m (130 ft.)
  • ขนาดของแข็งที่ผ่านได้สูงสุด : 2 3/8″