พวกเราชาวเพ็ญเทคถือฤกษ์ย้ายกลับเข้าทำงานในสำนักงานที่ได้ปรับปรุงใหม่ ที่ใช้เวลาปรับปรุงเกือบปี ในวันที่ 11/02/2014 โดยได้ปรับปรุงสำนักงานฯ ให้มีความทันสมัยและมีเทคโนโลยีช่วยในการทำงานให้มากขึ้น พนักงานมีสถานที่ทำงานเป็นสัดส่วนที่ดีขึ้น เพื่อความพร้อมสำหรับการให้บริการลูกค้าและคู่ค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ ดียิ่งๆขึ้นไป